Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Opettajilla on pääsääntöisesti positiivinen asenne inkluusiota kohtaan

Kirjoittanut: Anni Loukomies & Sonja Laine - 18.8.2023

Opettajien inkluusiokäsityksiä ja asenteita käsittelevässä kansainvälisessä tutkimuksessa (tarkempi katsaus ks. Tirri & Laine, 2017b) on saatu selville, että opettajilla on pääsääntöisesti positiivinen asenne inkluusiota kohtaan, mutta heidän asenteensa on skeptisempi inkluusion käytännön toimivuutta kohtaan.

Opettajat saattavat myös kokea, ettei heillä ole riittäviä tietoja ja taitoja. Tämä minäpystyvyys taas vaikuttaa asenteisiin, sillä vahvan minäpystyvyyden on havaittu olevan yhteydessä positiivisempiin asenteisiin inkluusiota kohtaan. Opettajien asenteiden on myös todettu riippuvan oppilaiden tuen tarpeesta, ja esimerkiksi oppilaiden emotionaaliset ja käyttäytymisen haasteet aiheuttavat enemmän huolta kuin muut tuen tarpeet.

Tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan sanoa, että opettajat pitävät inkluusiota tärkeänä arvona, mutta osaamiseen ja asianmukaiseen resursointiin tulee panostaa.

Inkluusion käsittely mediassa tukee usein aiheeseen liittyviä väärinkäsityksiä ja inkluusion kapeaa määritelmää. Monesti toimittaja selventää artikkelissaan inkluusion merkitystä lukijalle määrittelemällä inkluusion käsitteen ja kirjoittaa, että ”inkluusio tarkoittaa sitä, että erityisoppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokassa”.

Tämä kapea ja virheellinen käsitys kärjistää keskustelua entisestään ja mahdollistaa syyttävän sormen kohdistamisen tuen tarvitsijoihin. Tällainen yksinkertaistus estää pahimmillaan oppilaan edun toteutumisen kouluarjessa.

Keskustelu inkluusiosta ja sen onnistumisen edellytyksistä ei voi kuitenkaan onnistua, jos keskustelijat ymmärtävät käytettävät käsitteet eri tavoin. Yhteinen käsitteenmäärittely on edellytys keskustelulle, käydäänpä keskustelua millä foorumilla tahansa. Vain yhteisen ymmärryksen pohjalta voidaan päästä keskustelemaan konkreettisista toimista. Lopulta pois lähettämisen ajatuksen ihannoinnin sijaan päästään kehittämään keinoja, joilla jokaista oppilasta tuetaan ja arvostetaan yhteisön arvokkaana jäsenenä. Inkluusiokäsitteen yksiselitteisen määrittelyn tulee sisältyä opetusta ohjaaviin asiakirjoihin, jolloin käsitteen sisällöstä neuvottelemisen sijaan päästään ratkaisujen pohdinnan tasolle.

Inkluusio onnistuu! Näin rakennat inklusiivisen toimintakulttuurin -kirjassa käsittelemme inkluusion onnistumisen edellytyksiä. Kirjan ensimmäisessä osassa määrittelemme inkluusion käsitteen, tarkastelemme inkluusion taustalla olevia sitoumuksia ja tutustumme inkluusioon läheisesti liittyviin käsitteisiin.

Kirjan toisessa osassa käsittelemme inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Kirjan kolmannessa osassa tarkastelemme ja kuulemme koulun eri toimijoiden näkemyksiä siitä, miten inkluusio saadaan onnistumaan. Lukujen lopussa on listamuotoinen tiivistelmä keskeisestä sisällöstä ja kysymyksiä, joita yksittäinen opettaja tai koko työyhteisö voi osaan perehtymisen jälkeen pohtia.

Tämän kirjan nimi Inkluusio onnistuu! on tarkoituksellisesti valittu ja kärjistävä, ja sen pyrkimyksenä on tuoda vastapainoa inkluusiokriittiselle keskustelulle.

Väite, että inkluusio onnistuu, ei kuitenkaan tarkoita, että ummistaisimme silmämme kritiikiltä ja haasteilta. Tavoitteena on pikemminkin rakentaa ymmärrystä siitä, kuinka inklusiivisen toimintakulttuurin kehittyminen on pitkällinen ja monisyinen koko koulutusjärjestelmää koskeva kehityksellinen prosessi, jota ei ole vielä viety loppuun.

Tämän ajankohtaiseen tutkimustietoon nojautuvan kirjan tarkoituksena on kirkastaa inkluusiokäsitettä ja oikaista siihen liittyviä väärinymmärryksiä. Lisäksi kirja tarjoaa konkreettisia ideoita, ajankohtaista tutkimustietoa sekä koulun toimijoiden näkökulmia, joiden avulla kouluyhteisön toimintakulttuuria voidaan muokata aidosti inklusiivisemmaksi.

Lopuksi korostettakoon, että tämä kirja on kirjoitettu hyvin läheltä käytännön koulutyötä. Me kirjoittajat olemme ennen kaikkea opettajia: meillä on pitkä kokemus luokanopettajan työstä, ja olemme koko kirjoistusprosessinkin ajan työskennelleet täysipäiväisesti luokanopettajina helsinkiläisessä koulussa. Työn lomassa olemme käyneet arvokkaita keskusteluja oppilaiden, kollegoiden ja oppilaidemme huoltajien kanssa. Olemme reflektoineet omia toimintatapojamme vaihtuvissa ja monimutkaisissakin tilanteissa. Inkluusio ja eri näkökulmat siihen ovat meille arkipäivää käytännön tasolla. Me kirjoittajat olemme myös kasvatustieteen tutkijoita. Tutkijaposition kautta teorian ja käytännön yhdistäminen on lähellä sydäntämme.

Antoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä!

Lähde: Anni Loukomies — Sonja Laine
Inkluusio onnistuu!
Näin rakennat inklusiivisen toimintakulttuurin

Avaa tämä kirja ja saat tietää, miten inkluusio voi onnistua! Kirja on hyödyllistä luettavaa opettajille ja muille alan ammattilaisille, opettajaksi opiskeleville, huoltajille sekä päättäjille.
Artikkelin avainsanat:

inkluusio, erityisopetus

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.